Aktivita 2.1

Prepojenie vzdelávania na SOŠ s potrebami praxe za účasti zástupcov profesijných a stavovských organizácií

Zameranie žiaka na potreby praxe prostredníctvom kariérového poradenstva a profesijnej orientácie

Cieľom aktivity 2 je prepojenie vzdelávania na stredných odborných školách (SOŠ) s potrebami praxe prostredníctvom zapojenia profesijných a stavovských organizácií. Cieľom aktivity je pilotné overenie vybraných súčastí duálneho systému na pilotných Centrách odborného vzdelávania a prípravy (COVP) a príprava na jeho postupné zavádzanie v podmienkach Slovenskej republiky.

 

Účelom tejto aktivity je:

  • Systémové riešenie účasti zástupcov profesijných a stavovských organizácií na úlohách na reforme odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom zapojenia nimi delegovaných odborníkov, ktorí budú úspešní v rámci konkurzov na pracovné pozície v rámci odbornej aktivity národného projektu A2.1 zameranej na riešenie úloh, na ktorých spolupracujú profesijné a stavovské organizácie v rámci reformy odborného vzdelávania a prípravy.
  • Zapojenie zástupcov zamestnávateľov prostredníctvom profesijných a stavovských organizácií sa bude zameriavať na skupiny odborov a vzdelávacie oblasti určené platnými štátnymi vzdelávacími programami. Spoločné aktivity sa budú zameriavať na všetky skupiny odborov, pričom priorita sa bude klásť na 6 vybraných skupín odborov.

Výstupy aktivity nájdu uplatnenie:

a/ vo všetkých skupinách odborov v kompetencii ŠIOV – všetkých SOŠ v cieli Konvergencia;

b/ na SOŠ, ktoré pripravujú žiakov na povolanie vo vybraných skupinách odborov* pre účely národného projektov RSOV;

c/ na SOŠ, ktorých súčasťou sú Centrá odborného vzdelávania a prípravy vybrané pre účely pilotného overenia v rámci národného projektu RSOV.

 

Kód Názov skupiny odborov
22 Hutníctvo
23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II
26 Elektrotechnika
27 Technická chémia silikátov
28 Technická a aplikovaná chémia
29 Potravinárstvo
33 Spracúvanie dreva
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I
45 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II

 

Manuál SDV + užívateľská príručka