Aktivita 3.1

Podpora kariérového poradenstva na SOŠ za účelom orientácie žiaka na potreby praxe

Zameranie žiaka na potreby praxe prostredníctvom kariérového poradenstva a profesijnej orientácie

Cieľom aktivity je podporiť rozvoj kariérového poradenstva a profesijnej orientácie na stredných odborných školách (SOŠ) za účelom lepšej prípravy žiaka na výkon povolania a jeho orientácie na potreby praxe.

Účelom aktivity je:

  • Vytvorenie systému kariérového poradenstva na SOŠ a ďalšieho vzdelávania kariérových poradcov na SOŠ vrátane legislatívneho zakotvenia kariérového poradenstva na SOŠ. Súčasťou realizácie aktivity sú analytické a metodické činnosti, ktorých výsledkom bude vytvorený efektívny systém kariérového poradenstva na SOŠ a  modulový vzdelávací program ďalšieho vzdelávania kariérových poradcov na SOŠ vrátane učebných materiálov. V rámci realizácie projektu bude uskutočnené preškolenie kariérových poradcov na SOŠ tak, aby si vo vytvorenom modulovom vzdelávacom programe zvýšili svoju kvalifikáciu a dokázali efektívne vykonávať povolanie kariérového poradcu na SOŠ. Predmetom aktivity bude aj realizácia kariérového poradenstva a profesijnej orientácie zo strany vyškolených kariérových poradcov žiakom SOŠ. Poradenstvo by sa malo realizovať formou individuálnych a skupinových programov, ktoré pomôžu žiakom s ich profesijnou orientáciou, pochopením potrieb zamestnávateľov, zostavením plánu odborného vzdelávania a kariérových plánov. Súčasne žiakov pripraví na budúce možné zmeny na trhu práce a odporučí, ako by mali reagovať a pripraviť sa na získanie novej kvalifikácie v príbuzných odboroch s väčšou možnosťou uplatnenia sa. Výsledkom tohto procesu je žiak (budúci absolvent) pripravený flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce s väčšou schopnosťou zamestnať sa aj v čase nepriaznivého vývoja v odbore, v ktorom sa priamo vyučil. V rámci aktivít sa nadviaže na vzdelávací program „Modulárne dištančné vzdelávanie kariérových poradcov pre európsku mobilitu – Modular Distance Learning for European Mobility Career Counsellors (MODILE-EUROCARCO), ktorý bol vytvorený v rámci programu EU Leonardo da Vinci,  pilotného projektu „Modulárne dištančné vzdelávanie kariérových poradcov pre európsku mobilitu“  (MODILE – EUROCARCO), ktorý sa realizoval v rokoch 2001 – 2004 s podporou Európskeho spoločenstva v spolupráci so zahraničnými partnermi.
  • Zameranie žiaka na potreby praxe prostredníctvom kariérového poradenstva a profesijnej orientácie sa bude sústreďovať na vzdelávacie oblasti určené platnými štátnymi vzdelávacími programami.

Výstupy aktivity nájdu uplatnenie:

a/ vo všetkých skupinách odborov v kompetencii ŠIOV – všetkých SOŠ v cieli Konvergencia;

b/ na SOŠ, ktoré pripravujú žiakov na povolanie vo vybraných skupinách odborov* pre účely národného projektov RSOV;

c/ na SOŠ, ktorých súčasťou sú Centrá odborného vzdelávania a prípravy vybrané pre účely pilotného overenia v rámci národného projektu RSOV.

Kód Názov skupiny odborov
22 Hutníctvo
23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II
26 Elektrotechnika
27 Technická chémia silikátov
28 Technická a aplikovaná chémia
29 Potravinárstvo
33 Spracúvanie dreva
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I
45 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II

 

Analýza súčasného stavu KP_KOMPLET

Príloha k návrhu koncepcie modelu a metodológie – Model Kurikula špecialistu kariérového sprevádzania

Návrh koncepcie modelu a metodológie

Prieskum potrieb sluzieb KP_KOMPLET

Program KV pre KP na SOS

Program KV pre VP na SOS