O projekte

[slideshow_deploy id=’689′]

Národný projekt: ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
Kód ITMS projektu: 26110130548
Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Cieľ: Konvergencia
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

O projekte

 • V zmysle stratégie Európa 2020 Európa musí konať v oblastiach vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie, ktoré boli revidované v decembri 2010 v Komuniké z Bruges.  Národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania (RSOV) reaguje na potrebu zefektívnenia a zatraktívnenia kvalifikácií stredného odborného vzdelávania,  ktoré sú pre hospodárstvo SR dominantné a boli vybrané s ohľadom na štatistiky nezamestnanosti a dlhodobé potreby trhu práce.
 • Národný projekt RSOV reaguje na Iniciatívu príležitosti pre mladých, súbor opatrení na roky 2012 až 2013, ktorých cieľom je zníženie nezamestnanosti mladých ľudí. Projekt RSOV vo vybraných skupinách odborov stredného odborného vzdelávania vytvára prostredie, v ktorom zamedzuje vzniku nezamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy lepšie orientovaného na potreby trhu práce. Opatrenia národného projektu RSOV majú dlhodobý a preventívny efekt proti vzniku nezamestnanosti mladých ľudí a úžitky národného projektu sa nekončia po ukončení pomoci z Európskeho sociálneho fondu, ako je to v prípade aktívnej politiky trhu práce. Práve preto sú opatrenia národného projektu RSOV dlhodobo účinnejšie a efektívnejšie ako opatrenia aktívnej politiky trhu práce, ktorá je orientovaná na krátkodobé efekty.
 • Národný projekt RSOV podporuje naplnenie cieľov vlády SR, vzhľadom na Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2012-2016, prostredníctvom zvýšenia kvality a použiteľnosti didaktických pomôcok pre žiakov a pedagogických zamestnancov v odborných predmetoch odborného vzdelávania a prípravy, prepojením odborného vzdelávania a prípravy na potreby zamestnávateľov a prostredníctvom zapojenia zamestnávateľov a zvýšením kariérovej a profesijnej orientácie žiakov stredných odborných škôl.

Strategickým cieľom národného projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných odborných školách (SOŠ) vo vybraných skupinách odborov a tiež celkové zvýšenie kvality OVP vo všetkých skupinách odborov, ktoré sú v kompetencii ŠIOV-u. Trh práce poukazuje na akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vo vybraných odboroch a absolventi SOŠ svojim odborným vzdelaním nespĺňajú požiadavky trhu. Preto je zvýšenie kvality odborného vzdelávania na SOŠ kľúčové. Realizáciou projektu sa rieši problematika prepojenia OVP na SOŠ s potrebami zamestnávateľov, zvýšenia kvality a pripravenosti budúcich absolventov SOŠ vo vzťahu k ich schopnosti zamestnať sa. Nosnou témou je spolupráca stredných odborných škôl s profesijnými a stavovskými organizáciami. Napomôže tomu aj nastavenie modelu viaczdrojového financovania a normatívov financovania stredných odborných škôl. Súčasťou je tiež kariérové  poradenstvo s cieľom profesijnej orientácie žiakov na SOŠ v zmysle potreby pripraviť ich čo najflexibilnejšie na možné zmeny na trhu.

Súčasťou aktivít národného projektu sú pilotné aktivity v rámci obsahovej prestavby vzdelávania. Predmetom aktivít je aj dodanie didaktických pomôcok hmotného a nehmotného charakteru a didaktických pomôcok zameraných na modernizáciu vzdelávacieho obsahu pre žiakov, ktoré podporia zvýšenie kvality vzdelávania na zapojených SOŠ.

Národný projekt sa zameriava na nasledujúce skupiny odborov:

 • Hutníctvo, Získavanie zemských zdrojov
 • Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I
 • Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II
 • Elektrotechnika
 • Technická chémia silikátov
 • Technická a aplikovaná chémia
 • Potravinárstvo
 • Spracúvanie dreva
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I
 • Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II

Projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania bol podpísaný v marci 2013 a jeho trvanie je naplánované do decembra 2015. Geograficky bude projekt umiestnený v celom cieli Konvergencia, teda v týchto regiónoch.

 • Banskobystrický kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Žilinský kraj

Do projektu bude celkovo zapojených 400 stredných odborných škôl, 1200 pedagogických zamestnancov a 35 000 študentov. Ekonomickému odboru a centrále projektovej kancelárie v Bratislave budú napomáhať regionálne pobočky národného projektu RSOV zriadené v siedmych krajských mestách.

 

Projekt je rozdelený do troch ťažiskových aktivít, ktoré majú naplniť tieto ciele:

1. Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na SOŠ s využitím inovovaných foriem a metód výučby

2. Prepojenie vzdelávania na SOŠ s potrebami praxe za účasti zástupcov profesijných a stavovských organizácií

3. Podpora kariérového poradenstva na SOŠ za účelom orientácie žiaka na potreby praxe