Aktivita 1.1

Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na SOŠ s využitím inovovaných foriem a metód výučby

Rozvoj odborného vzdelávania a prípravy a podpora obsahovej prestavby vzdelávania na SOŠ

Aktivita 1 je zameraná na realizáciu obsahovej prestavby vzdelávania na Stredných odborných školách (SOŠ) na základe zmeny obsahu odborného vzdelávania podľa potrieb a požiadaviek praxe.

Účelom aktivity je:

  • Zapojenie stredných odborných škôl, ktoré poskytujú vzdelávacie programy v skupinách odborov zapojených do realizácie národného projektu a poskytnutie týmto SOŠ podporné nástroje na rozvoj stredného odborného vzdelávania a prípravy ich budúcich absolventov na výkon povolania. Predmetom vytvorenej siete zapojených stredných odborných škôl je zdieľanie a transfer skúseností a diskusia s cieľom spoločného postupu pri riešení aktuálnych problémov, vybavenie zapojených stredných odborných škôl didaktickými pomôckami hmotného a nehmotného charakteru (a informačno-komunikačnými technológiami, ktoré umožňujú ich plnohodnotné využívanie) a realizácia ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov (PZ) prostredníctvom zahraničných stáži – mobilít prispievajúcich k ďalšiemu vzdelávaniu PZ. Pre účely využívania úžitkov projektu aj v rámci odbornej prípravy a praxe vykonávanej v školských zariadeniach môžu byť do siete zapojených škôl zapojené aj tieto školské zariadenia, a to formou tretej a ďalšej strany v rámci dohody o spolupráci medzi ŠIOV-om a školou, na ktorej študujú žiaci vykonávajúci odbornú prípravu, odborný výcvik a odbornú prax v dotknutých školských zariadeniach.
  • Rozvoj OVP na SOŠ a podpora obsahovej prestavby vzdelávania na SOŠ sa bude zameriavať na vzdelávacie oblasti určené platnými štátnymi vzdelávacími programami.

Výstupy aktivity nájdu uplatnenie:

a/ vo všetkých skupinách odborov v kompetencii ŠIOV – všetkých SOŠ v cieli Konvergencia;

b/ na SOŠ, ktoré pripravujú žiakov na povolanie vo vybraných skupinách odborov* pre účely národného projektov RSOV;

c/ na SOŠ, ktorých súčasťou sú Centrá odborného vzdelávania a prípravy vybrané pre účely pilotného overenia v rámci národného projektu RSOV.

Kód Názov skupiny odborov
22 Hutníctvo
23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II
26 Elektrotechnika
27 Technická chémia silikátov
28 Technická a aplikovaná chémia
29 Potravinárstvo
33 Spracúvanie dreva
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I
45 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II